Regulamin serwisu zlotyjelen.pl

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze , prowadzonego pod adresem www.zlotyjelen.pl (dalej „Restauracja i dom gościnny”).
§1 Definicje
1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu bądź nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres oraz adres reklamacyjny:
SZYM Szymon Gęsiarz
ul. Przyrowska 28/1
42-253 Janów
NIP 9492045325
3. Dane kontaktowe:
SZYM Szymon Gęsiarz
ul. Przyrowska 28/1
42-253 Janów
kontakt@zlotyjelen.pl
4. Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedmiot umowy – produkty i usługi będące przedmiotem umowy.
7. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
8. Rzecz (towar)– rzecz ruchoma, usługa lub wirtualna rzecz mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
9. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zlotyjelen.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
10. Sprzedawca:
SZYM Szymon Gęsiarz
ul. Przyrowska 28/1
42-253 Janów
NIP 9492045325
11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
13. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
14. Koszyk – lista produktów wybrana przez Kupującego,
15. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
16. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego.
17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.zlotyjelen.pl
19. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
20. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
21. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę.
22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową spełniająca jedną z przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym.
24. Wada prawna – wada towaru określona zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego.
25. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem Strona internetowau Strona internetowa.vertigojazz.pl określające rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
§2 Warunki ogólne zamówienia
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostaw tylko za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej lub kurierskiej.
4. Sprzedawca jest zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
o potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
o dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: paragon.
7. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Strona internetowau w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strona internetowau, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony www.zlotyjelen.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
8. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
9. Kupujący zobowiązany jest do:
o niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
o korzystania ze Strona internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
o niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strona internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
o korzystania ze Strona internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
o korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strona internetowau jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
o korzystania ze Strona internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami regulaminu.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę do momentu wyczerpania zapasów towaru.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
o wybranie pokoju lub usługi;
o wybór terminu;
o wybór rodzaju płatności;
o złożenie na stronie internetowej zamówienia poprzez użycie przycisku „Płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.
7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
8. W przypadku pojawienia się na karcie produktu informacji o przedsprzedaży towaru, realizacja zamówienia nastąpi najwcześniej w terminie wskazanym na karcie produktu, na co Kupujący zgadza się z chwilą złożenia zamówienia.
9. Termin dostępności towaru realizowanego w przedsprzedaży jest zawsze widoczny na karcie produktu, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 5.
§4 Metody płatności
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24. Klient może również wybrać formę płatności – przelew tradycyjny. Numer rachunku Sprzedającego zostanie wysłany do klienta po poprawnym złożeniu zamówienia.

Platforma Przelewy24, spełniając rygorystyczne wymogi standardu PCI DSS LEVEL 1, gwarantuje szybkie, proste i przede wszystkim bezpieczne transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express.
§5 Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności usługi z umową klient powinien napisać wiadomość na adres: kontakt@zlotyjelen.pl. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do właściciela serwisu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Restauracja i dom gościnny ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez Sprzedającego, wygląd towarów prezentowanych na zdjęciach może się różnić od ich wyglądu faktycznego. W związku z tym różnica w wyglądzie nie jest przez Restauracja i dom gościnny traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.
§6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
12. Sprzedawca zastrzega, iż Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
§7 Rękojmia
1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, o której Sprzedawca nie informował Konsumenta przy zawarciu umowy może:
o złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
o złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
11. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Strona internetowau jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Strona internetowa zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
www.zlotyjelen.pl/polityka-prywatnosci
§9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2020 r.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Wszelkie aktualizacje i zmiany regulaminy będą dostępne na stronie Sprzedającego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.zlotyjelen.pl/regulamin W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.

Regulamin Domu Gościnnego Złoty Jeleń

SZYM Szymon Gęsiarz, ul. Przyrowska 28/1, 42-253 Janów, NIP 9492045325

I. Postanowienia ogólne
II. Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz anulacji pobytu
III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu
IV. Zasady parkowania pojazdów
V. Zasady pobytu zwierząt
VI. Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne
1. Na terenie domu gościnnego Złoty Jeleń zwanego dalej domem gościnnym, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Ośrodku. Osoby nie zameldowane na pobyt w Ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie.
2. Pobyt na terenie domu gościnnego oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
3. Goście korzystający z usług domu gościnnego zobowiązują się do przestrzegania:
a) postanowień niniejszego regulaminu,
b) przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
c) warunków rezerwacji i anulacji pobytu będących integralną częścią niniejszego regulaminu, jako Załącznik nr 1,
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Ośrodka zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Dopuszcza się możliwość składania wizyt Gościom Ośrodka przez osoby trzecie z zewnątrz, nie zameldowane w Ośrodku, w godz. od 8.00 do 22.00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt w Ośrodku i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu zgody na taką wizytę. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania czy nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie Ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka na zaproszenie Gości Ośrodka, są zobowiązane do jego opuszczenia przed godziną 22:00.
6. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody kierownictwa domu gościnnego..
7. Ośrodek nie zezwala Gościom na organizację na terenie domu gościnnego, we własnym zakresie, imprez masowych, z wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z kierownictwem domu gościnnego.
8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji domu gościnnego.
9. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządcę domu gościnnego, tj. SZYM Szymon Gęsiarz, ul. Przyrowska 28/1, 42-253 Janów, NIP 9492045325, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
10. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.
II. Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz anulacji pobytu
1. Dom gościnny świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w kategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego.
2. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie domu gościnnego w pokojach, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz Warunkami rezerwacji i anulacji pobytu (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
5. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku w dniu zakończenia pobytu/wyjazdu (dotyczy sytuacji kiedy kolejna doba hotelowa w danym obiekcie noclegowym nie jest zarezerwowana przez nowych Gości), Goście są zobowiązani uzgodnić to z recepcją domu gościnnego najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu/wyjazdu i wnieść dodatkową opłatę, jak poniżej:
a) opuszczenie pokoju w godzinach 12:00 – 14:00 – dodatkowa opłata wynosi 25% ceny za kolejną dobę pobytu.
b) opuszczenie pokoju w godzinach 14:00 – 16:00 – dodatkowa opłata wynosi 50% ceny za kolejną dobę pobytu.
c) opuszczenie pokoju w godzinach 16:00 – 18:00 – dodatkowa opłata wynosi 100% ceny za kolejną dobę pobytu.
6. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w recepcji domu gościnnego..
7. Przyjazdy i wyjazdy w godzinach, kiedy recepcja domu gościnnego jest nieczynna, a dyżur na terenie Ośrodka pełni inny wskazany przez recepcję personel, należy uzgadniać indywidualnie z recepcją domu gościnnego, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
8. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren domu gościnnego w celu skorzystania z miejsc noclegowych lub innych usług, zobowiązani są do:
a) dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości niezwłocznie po wjechaniu na teren domu gościnnego,
b) wniesienia opłat za pobyt w domu gościnnym według aktualnie obowiązującego cennika,
9. Płatności za pobyt w domu gościnnym oraz inne świadczone przez dom gościnny usługi dokonuje się z góry za cały rezerwowany okres pobytu, a w razie nagłego wyjazdu lub skrócenia pobytu, dom gościnny, zgodnie z Warunkami rezerwacji i anulacji pobytu w domu gościnnym, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie dokonuje zwrotu opłaty za rezerwowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.
10. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję domu gościnnego rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.
11. Ilość osób zakwaterowanych w domu gościnnym nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku dodatkowych osób, nieuprawnionych do przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
12. Możliwość zakwaterowania dodatkowych osób jest ograniczona możliwościami technicznymi, dom wczasowy może więc odmówić i nie zapewnić dodatkowego miejsca noclegowego tj. wykonania dostawki w danym pokoju, w celu zakwaterowania dodatkowych osób.
13. Dzieci do lat 3 nocują w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność Gościa domu gościnnego, nie wnoszą opłat za pobyt. W przypadku korzystania przez dziecko z osobnego łóżka obowiązuje opłata, jak za dostawkę, zgodna z cennikiem Ośrodka.
14. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w domu gościnnym, bez zgody kierownictwa domu gościnnego, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
15. Dom gościnny zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
c) które nie poinformowały kierownictwa domu gościnnego o organizacji w domu gościnnym imprez masowych (np. wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenie sezonu piłkarskiego, zakończenie szkoły, spotkania integracyjne itp.).
16. Wykonanie usługi ze strony domu gościnnego polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego pokoju, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń.
17. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do pokoju Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez recepcję domu gościnnego informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu pokoju, fakt ten należy zgłosić do recepcji domu gościnnego nie później niż w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość pokoju.
18. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji domu gościnnego..
19. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, Goście domu gościnnego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
20. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia domu gościnnego, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości korzystających z udostępnionych im pomieszczeń i mienia domu gościnnego, rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu. Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. Dom gościnny wystawia Gościowi dodatkową fakturę, która w całości pokryje koszt naprawy szkody, powiększoną o należny podatek.
21. Zdanie pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie recepcji domu gościnnego zamiaru wymeldowania i opuszczenia pokoju oraz terenu domu gościnnego. Personel domu gościnnego w obecności Gościa sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz przekaże stosowne informacje do recepcji domu gościnnego, celem zakończenia formalności związanych z wymeldowaniem Gościa i odbioru kluczy od Gości opuszczających dom gościnny.
22. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez niego w recepcji Ośrodka opłaty w wysokości 50 zł.
23. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez dom gościnny usług, wniesione po zakończeniu ich świadczenia lub w dniu wyjazdu, nie będą rozpatrzone.
III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu
1. Przebywanie na terenie domu gościnnego zobowiązuje do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam dom gościnny imprez, wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych przez recepcję domu gościnnego.
3. W pokojach zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów (UWAGA! W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu),
b) chodzenia w obuwiu powodującym zniszczenie podłóg, np. butach na szpilkach,
c) wynoszenia/przenoszenia z pokoju na zewnątrz lub w inne miejsce, przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. mebli, pościeli, ręczników, koców, naczyń kuchennych itp.),
d) pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
e) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia pokoju (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej Ośrodka),
f) rozpalania grilla na drewnianych tarasach.Korzystanie z własnego grilla musi być zgłoszone w recepcji Ośrodka i jest dozwolone wyłącznie za zgodą kierownictwa , jeżeli jego rozpalenie nastąpi w odległości co najmniej 2 metrów od drewnianego domku lub pomostu i poza zasięgiem rzutu korony drzewa. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony węgiel/opał należy wysypać do kosza na śmieci.
4. W domu gościnnym obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu i tzw. e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) stawiania namiotów i przyczep campingowych,
c) używania na terenie domu gościnnego na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki,
d) jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt i wypoczynek innym Gościom domu wczasowego,
e) jakiegokolwiek zakłócania spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej,
f) samodzielnego rozpalania ognisk na terenie domu gościnnego (także w miejscach do tego wyznaczonych), bez uprzedniego uzyskania zgody recepcji domu gościnnego.
g) używania dodatkowych, prywatnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard itp. bez zgody recepcji domu gościnnego..
5. Dom gościnny nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości domu gościnnego w pokojach i poza nimi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub inne wartościowe przedmioty, również te posiadające wartość naukową lub artystyczną.
6. Dom gościnny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
7. Pobyt w domu gościnnym dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie wtedy, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego domu gościnnego..
8. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność, a także zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad korzystania z zainstalowanych tam urządzeń oraz regulaminu placu zabaw.
9. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów – wspólnie dbajmy o nasze środowisko! W szczególności:
a) nie pozostawiamy włączonego oświetlenia wewnątrz pokoju kiedy nie przebywamy w jego wnętrzu,
b) upewniamy się podczas opuszczania pokoju, że wszystkie zawory ujęć wody w łazience zostały należycie zamknięte.
10. Goście nie przestrzegający postanowień regulaminu domu gościnnego, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem domu gościnnego, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z domu gościnnego.
11. Dom gościnny nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy wody, bądź braku czy zakłócenia sygnału TV.

IV. Zasady parkowania pojazdów
1. Wjazd na teren domu gościnnego pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) dozwolony jest wyłącznie dla Gości domu gościnnego..
2. Parking na terenie Ośrodka jest NIE STRZEŻONY. Ośrodek i właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie domu gościnnego ani za znajdujące się w nich mienie. Dom gościnny nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).
3. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości domu gościnnego podczas ich pobytu i tylko dla maksymalnie 1 pojazdu silnikowego przypadającego na jeden pokój. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
4. Zabrania się parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych a także wjazdu pojazdami w miejsca, gdzie obowiązuje zakaz ruchu oraz na tereny zielone domu gościnnego. Niniejszy zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które w uzgodnieniu z recepcją domu gościnnego mogą uzyskać zezwolenie na wjazd bądź parkowanie pojazdu w miejscach zabronionych.
5. Całkowity zakaz parkowania obowiązuje na drodze dojazdowej do domu gościnnego i ciągach komunikacyjnych na terenie domu gościnnego.
6. Za parkowanie w miejscach zabronionych dom gościnny będzie pobierał dodatkowe opłaty w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek nie zastosowania się do zasad parkowania pojazdów ustalonych w niniejszym regulaminie.
7. W przypadku konieczności opuszczenia domu gościnnego lub wjazdu pojazdem na jego teren w okresie obowiązywania ciszy nocnej, tj. po godz. 22:00 i przed godz. 6:00, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten fakt recepcji domu gościnnego.
V. Zasady pobytu zwierząt
1. Zezwala się na pobyt w domu gościnnym zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
2. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w domu gościnnym możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji domu gościnnego i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest bezpłatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. Właściciele zwierząt podczas pobytu w domu gościnnym są zobowiązani do:
a) posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
b) sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,
c) zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,
d) wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka,
e) utrzymywania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
4. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3 powyżej, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia kary w wysokości 200 zł za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.
5. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
6. Stanowczo zabrania się korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w pokojach w charakterze legowiska. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Gość zobowiązany jest pokryć w całości koszt naprawy powstałej szkody.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez Ośrodek usług, należy zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do recepcji domu goscinnego. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.
2. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:
– zamieszczenie go na stronie internetowej Ośrodka: www.zlotyjelen.pl
– udostępnienie Gościom podczas dokonywania czynnościach rezerwacyjnych oraz wyłożenie go w każdym pokoju.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.05.2021 r.
4. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo domu gościnnego.
6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Warunki rezerwacji i anulacji pobytu.

Załącznik nr 1

Załącznik do REGULAMINU Domu gościnnego Złoty Jeleń WARUNKI REZERWACJI i ANULACJI POBYTU
Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania i anulowania rezerwacji, płatności za rezerwacje oraz ważność rezerwacji dla Gości indywidualnych i Grup turystycznych.

1. Sposoby dokonania rezerwacji. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) Silnik rezerwacji on-line, umieszczony na stronie www.zlotyjelen.pl
b) Przesłanie rezerwacji drogą e-mailową na adres e-mailowy Recepcji
c) Telefoniczne zarezerwowanie pokoju/pobytu,
d) Osobiste, ustne złożenie rezerwacji w Recepcji.
e) Portale: booking.com, slowhop.com, kayak.pl,
Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z kanałów rezerwacji, wymienionych w pkt 1., a) – e) dom gościnny prześle każdorazowo na wskazany przez Państwa adres e-mail pisemne potwierdzenie rezerwacji, zawierające: imię i nazwisko Gościa i/lub pełną nazwę firmy, termin pobytu, łączną kwotę brutto(w PLN) za pobyt oraz dodatkowe ważne informacje dotyczące rezerwacji.

2. Warunki rezerwacji i anulacji dla Gości indywidualnych.
a) Rezerwację uznaje się za niegwarantowaną, w przypadku dokonania jej poprzez jeden z kanałów rezerwacji wymienionych w pkt 1., a) – e), bez dokonania przedpłaty za dany pobyt. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje swoją ważność do godz. 18.00 w dniu przyjazdu Gościa.
b) Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Gościa/Firmę przedpłaty za pobyt w domu gościnnym, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu lub z chwilą podania numeru karty kredytowej, celem zagwarantowania pobytu i późniejszego obciążenia rachunku Gościa/Firmy. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Gościa.
c) Do godz. 18:00 obowiązuje bezpłatna anulacja dla wszystkich kanałów rezerwacji. Po godz. 18:00 pobierana jest należność za 1 dobę gwarantowanej lecz nieanulowanej rezerwacji.
d) Anulowania i zmian w rezerwacji należy dokonać w domu gościnnym telefonicznie () lub w formie e-mail (recepcja@zlotyjelen.pl).
e) W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w domu gościnnym w trakcie trwania pobytu, hotel nie zwraca pieniędzy za opłacone doby hotelowe.
3) Szczególne warunki rezerwacji on-line na stronie internetowej
a) Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności.
b) Ceny podane na stronie są cenami brutto, a transakcja zawierana jest w walucie PLN.
c) Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres email: potwierdzenia rezerwacji
d) obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularzy rezerwacyjnych
e) obiekt zastrzega sobie prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja usługi okaże się niemożliwa.

3. Uwagi i reklamacje: Wszelkie uwagi i reklamacje związane z rezerwacjami oraz dotyczące pobytu w domu gościnnym Złoty Jeleń należy kierować do kierownictwa domu gościnnego.
4. Ochrona danych osobowych:
a) W trakcie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych domu gościnnego Złoty Jeleń.
b) Wprowadzone dane Gości, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub żądania ich usunięcia.